print Print

Produkter - Nufarm SwedenBetande och sugande insekter kan i många fall orsaka skador på grödorna. Genom dessa skador kan kvaliteten försämras och skördeutbytet minska på den angripna grödan. Därför är det alltid viktigt att behandla grödan mot insektsangrepp.

Kaiso Sorbie är ett insektsmedel med den aktiva substansen Lambda- cyhalotrin som tillhör gruppen pyretroider. Denna grupp av insektsmedel har bra effekt mot väldigt många skadeinsekter. Kaiso Sorbie kan med fördel användas i alla stråsädesgrödor, potatis och i vår- och höstraps.

Kaiso Sorbie är utvecklat och producerat av Nufarm genom innovativ formuleringsteknologi, denna teknologis främsta egenskaper är att produkten är homogen och på så vis är mycket användarvänlig.

SORBIE

TM

– OPTIMERAD FORMULERINGSTEKNOLOGI!


SorbieTM - formuleringsteknologi baseras på en process i två steg. I det första steget produceras ett inaktivt, högabsorberande, vattenlösligt bärmaterial en så kallas “Sorbie Blank“. I det andra steget blandas “Sorbie Blank“ med ett flytande verksamt ämne, samt med nödvändiga formuleringsmedel. Slutresultatet är en EG formulering - emulsionsgranulat - av högsta kvalitet. En annan fördel är att mängden lösningsmedel, som ibland kan orsaka fytotoxiska skador på grödan, i stort sett helt kan minimeras.
En Sorbieformulering är därför mycket skonsam för grödan.

Tack vare den mycket goda vattenlösligheten, löser sig Sorbiegranulatet till 100 % i spruttanken på mycket kort tid. Det verksamma ämnet är därmed fullständigt löst och tillgängligt i sprutvätskan, vilket är ytterligare en fördel med Sorbieteknologin.


Användningsområden


Kaiso Sorbie kan användas i alla spannmålsgrödor, potatis och höst- och våroljeväxter. Nedan en tabell med exempel på användning.

Gröda


Skadegörare


Dos (kg/ha)


Behandlingstidpunkt/begränsningar


Höst- och
våroljeväxter

Mot sugande och bitande insekter, exempelvis:
Rapsbagge
Skidgallmygga
Blygrå Rapsvivel
Stor Stamvivel
Fyrtandad Rapsvivel
Rapsjordloppa


0,15
Behandla efter bekämpningströsklar.
Rapsbagge behandla under rapsens
sträckningsfas när det finns 1–2 rapsbaggar
eller under knoppstadiet när det finns 3 – 4
rapsbaggar/knopp.
Karenstid 28 dagar. En behandling/säsong.

Stråsäd
Mot sugande och bitande insekter, exempelvis:
Löss
Sädesbladbagge
Trips

0,15
Mot havrebladlus under bestockning (DC
20-29) när 50 % av plantorna är angripna
eller det finns 1 – 2 löss/planta.
Mot sädesbladlus efter axgång (efter DC
59) när 20 – 30 % av strån är angripna
eller det finns 2 – 3 löss/ax.
Behandla mot sädesbladbagge när det finns
0,5 – 1 larv/planta. Behandla mot trips
före axgång (DC 50) när 50 % of strån är
angripna av trips eller det är möjligt att hitta
1 – 2 trips/strå.
Karenstid 28 dagar. En behandling/säsong.


Potatis
Mot sugande och bitande insekter, exempelvis:
Löss.

0,15
Behandla efter bekämpningströsklar.
Karenstid 14 dagar. En behandling/säsong.